Milbostigen 20, Gävle
070 306 20 80
kundservice@hasttransportcenter.se

Hyresvillkor korttidshyra

Din hästtransport

Hyresvillkor korttidsuthyrning

Hyresvillkor mellan uthyrare och hyrestagare vid korttidshyra av hyresobjekt.

Uthyraren hyr ut till hyrestagaren och hyrestagaren hyr av uthyraren. Uthyrare och hyrestagare är hädanefter även gemensamt kallade ”parterna”.

Med ”fordon” avses nedan både själva fordonet och dess tillhörande utrustning.

1. Fordonets användning:

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sveriges av hyrestagaren eller med dennes samtycke och ansvar tillhörande familj. Hyrestagarens ansvarar för att endast behörig person framför fordonet. Vid färd utanför Sveriges gränser krävs uthyrarens skriftliga godkännande. Olovligt försök att föra ut fordonet ur Sverige innebär att hyrestagaren förverkat sin rätt att disponera fordonet i enligt hyresavtalet.

2. Hyra och dröjsmål med betalning.
Hyran för fordonet anges på hyresavtalet och skall normalt betalas i förskott. Om fakturering tillämpas äger uthyraren rätt att debitera faktureringsavgift a 50 SEK. Om hyreskostnaden skall erläggas av annan, t.ex. juridisk person, ansvarar hyrestagaren solidariskt genom underskrift för att hyreskostnaden betalas till fullo. Är inte hyran betald senast förfallodagen utgår dröjsmålsränta motsvarande 3 månaders STIBOR +8% samt eventuella påminnelse- och inkassoavgifter.

3. Försenad leverans.
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid utsatt tid + 15 minuter. Svarar inte uthyraren upp mot detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran i skälig omfattning, vid försening längre än 30 minuter äger hyrestagaren rätt till att annullera avtalet. Hyrestagaren har aldrig rätt till större kompensation än hyresbeloppet.

4. Skada/stöld/fel
Uthyraren ansvarar för skador som uppkommit innan avhämtning, i övrigt ansvarar hyrestagaren. Det är hyrestagarens skyldighet att påpeka eventuella brister innan avfärd. Uthyraren har vid behov rätt att ställa ersättningsfordon till förfogade utan extra kostnad.

Skador eller stöld under hyrestiden eller om hyrestagaren måste anlita bärgnings- eller räddnings-försäkring är hyrestagaren ersättningsskyldig med de belopp som detta medför, t ex självrisk vid försäkringsärende.

Hyrestagaren skall skyndsamt meddela uthyraren om något oförutsett händer fordonet. Uthyraren informera om eventuella åtgärder skall vidtas. I försäkringsfall ska skadeanmälan omgående göras till uthyraren.

Vid parkeringsskada gäller samma regler som om hyrestagaren själv ägt fordonet. Hyrestagaren skall göra nödvändig polisanmälan. Vid stöld skall hyrestagaren polisanmäla detta hos närmaste polismyndighet utifrån var fordonet blev stulet.

All dokumentation rörande polis- och/eller försäkringsanmälan eller andra vidtagna åtgärder ska skickas till uthyraren.

Angående stöld så hävs hyresavtal när hyrestagaren kontaktat uthyraren och fullgjort stöldanmälan.

Hyrestagaren är skyldig att iaktta varsamhet för att begränsa skada som kan orsakas uthyraren och fordonet. Uthyraren har rätt att häva avtalet om hyrestagaren vansköter släpet eller använder det vårdslöst att fordonet riskerar minska onormalt i värde.

5. Återlämning
Fordonet skall återlämnas på den plats som fordonet avhämtats eller särskild avtalad plats. Fordonet kan alltid lämna tillbaka tidigare än avtalat.

Hyrestagaren ansvara att fordonet återlämnas i samma skick som vid avhämtning när hänsyn tagits för normalt brukande. Vid återlämning utanför avtalets föreskrifter är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för samtliga merkostnader. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

6. Uthyrarens rätt till hävning
Uthyraren har alltid rätt att häva avtalet ifall hyrestagaren inte fullföljer sina åtaganden i enlighet med kontraktet eller att uthyraren fattar misstanke om detsamma.

7. Personuppgifter
Uthyraren behandlar och lagrar hyrestagarens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser samt för att informera om förändringar i verksamheten.
För att teckna hyresavtal krävs myndig hyrestagare.

8. Bötesförelägganden/Parkeringsavgifter
Hyrestagaren ansvarar för att ersätta alla avgifter och bötesföreläggande som fordonet har belagts med under hyrestiden. Undantag gäller för föreläggande gällande fordonets skick, skatteförhållande eller besiktningsstatus.

Se även våra Allmänna villkor